Répartition des Groupes de Stage par Service

4ème Année de Médecine 2015/2016

G1 G2 G3 G4
4ème Période

 

du 28/03/2016
au 06/05/2016

G1.1 Pédiatrie I G2.1 Neurochirurgie G3.1 Pneumologie G4.1 Traumato A
G1.2 Pédiatrie II G2.2 Urologie G3.2 Dermatologie G4.2 Traumato B
G1.3 Chir. Péd. Visc G2.3 Néphrologie G3.3 Neurologie G4.3.1 Réanimation 1
G4.3.2 Réanimation 2
G4.3.3 Réanimation ME
1ère Période

 

du 04/11/2015
au 15/12/2015

G1.1 Traumato A G2.1 Pédiatrie I G3.1 Neurochirurgie G4.1 Pneumologie
G1.2 Traumato B G2.2 Pédiatrie II G3.2 Urologie G4.2 Dermatologie
G1.3.1 Réanimation 1 G2.3 Chir. Péd. Visc G3.3 Néphrologie G4.3 Neurologie
G1.3.2 Réanimation 2
G1.3.3 Réanimation ME
2ème Période

 

du 16/12/2015
au 22/01/2016

G1.1 Pneumologie G2.1 Traumato A G3.1 Pédiatrie I G4.1 Neurochirurgie
G1.2 Dermatologie G2.2 Traumato B G3.2 Pédiatrie II G4.2 Urologie
G1.3 Neurologie G2.3.1 Réanimation 1 G3.3 Chir. Péd. Visc G4.3 Néphrologie
G2.3.2 Réanimation 2
G2.3.3 Réanimation ME
3ème Période

 

du 15/02/2016
au 25/03/2016

G1.1 Neurochirurgie G2.1 Pneumologie G3.1 Traumato A G4.1 Pédiatrie I
G1.2 Urologie G2.2 Dermatologie G3.2 Traumato B G4.2 Pédiatrie II
G1.3 Néphrologie G2.3 Neurologie G3.3.1 Réanimation 1 G4.3 Chir. Péd. Visc
G3.3.2 Réanimation 2
G3.3.3 Réanimation ME
5ème Période

 

du 01/07/2016
au 29/07/2016

G1.1 Urologie G2.1 Néphrologie G3.1 Dermatologie G4.1.1 Réanimation 1
G4.1.2 Réanimation 2
G4.1.3 Réanimation ME
G1.2 Neurochirurgie G2.2 Neurologie G3.2 Chir. Péd. Visc G4.2 Pneumologie
G1.3 Traumato A G2.3 Traumato B G3.3 Pédiatrie I G4.3 Pédiatrie II

5ème Année de Médecine 2015/2016

Périodes G1 G2 G3 G4 G5
4ème Période

 

du 28/03/2016
au 06/05/2016

G1.1 Gynéco-Obst 1 G2.1 Psychiatrie G3.1 Santé Publique G4.1 O.R.L 1 G5.1 Ophtalmologie
G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2
G1.3 G2.3 G3.3 G4.3 O.R.L 2 G5.3
G1.4 Gynéco-Obst 2 G2.4 G3.4 G4.4 G5.4 Oncologie
G1.5 G2.5 G3.5 G4.5 Endocrinologie G5.5
G1.6 G2.6 G3.6 G4.6 G5.6 Laboratoire
 

1ère Période

 

du 04/11/2015
au 15/12/2015

G1.1 Ophtalmologie G2.1 Gynéco-Obst 1 G3.1 Psychiatrie G4.1 Santé Publique G5.1 O.R.L 1
G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2
G1.3 G2.3 G3.3 G4.3 G5.3 O.R.L 2
G1.4 Oncologie G2.4 Gynéco-Obst 2 G3.4 G4.4 G5.4
G1.5 G2.5 G3.5 G4.5 G5.5 Endocrinologie
G1.6 Laboratoire G2.6 G3.6 G4.6 G5.6
2ème Période

 

du 16/12/2015
au 22/01/2016

G1.1 O.R.L 1 G2.1 Ophtalmologie G3.1 Gynéco-Obst 1 G4.1 Psychiatrie G5.1 Santé Publique
G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2
G1.3 O.R.L 2 G2.3 G3.3 G4.3 G5.3
G1.4 G2.4 Oncologie G3.4 Gynéco-Obst 2 G4.4 G5.4
G1.5 Endocrinologie G2.5 G3.5 G4.5 G5.5
G1.6 G2.6 Laboratoire G3.6 G4.6 G5.6
3ème Période

 

du 15/02/2016
au 25/03/2016

G1.1 Santé Publique G2.1 O.R.L 1 G3.1 Ophtalmologie G4.1 Gynéco-Obst 1 G5.1 Psychiatrie
G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2
G1.3 G2.3 O.R.L 2 G3.3 G4.3 G5.3
G1.4 G2.4 G3.4 Oncologie G4.4 Gynéco-Obst 2 G5.4
G1.5 G2.5 Endocrinologie G3.5 G4.5 G5.5
G1.6 G2.6 G3.6 Laboratoire G4.6 G5.6
5ème Période

 

du 01/07/2016
au 29/07/2016

G1.1 Psychiatrie G2.1 Santé Publique G3.1 O.R.L 1 G4.1 Ophtalmologie G5.1 Gynéco-Obst 1
G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2
G1.3 G2.3 G3.3 O.R.L 2 G4.3 G5.3
G1.4 G2.4 G3.4 G4.4 Oncologie G5.4 Gynéco-Obst 2
G1.5 G2.5 G3.5 Endocrinologie G4.5 G5.5
G1.6 G2.6 G3.6 G4.6 Laboratoire G5.6

6ème année de Médecine 2015/2016

Périodes Pédia-trie Gynécologie obstétrique Spécialité I Spécialité II Chirurgie III Spécialité IV
1ère Période

Du 03/09/2015

Au 29/10/2015

 

G1 G2 G2.1 Gynéco-Obs1 G3 G3.1 Gastro. G4 G4.1 Endocrino G5 G5.1 Traumato A G6 G6.1 Nephro
G2.2 G3.2 Med Int G4.2 Rhumato G5.2 Traumato B G6.2 Rea 2
G2.3 G3.3 Cardio G4.3 Urologie G5.3 Chir A G6.3 ORL
G2.4 Gynéco-Obs2 G3.4 Pneum G4.4 Ch Vascul G5.4 Rea 1 G6.4 Nchir
G2.5 G3.5 Dermat G4.5 Rea.ME G5.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G6.5 Chir B
G2.6 G3.6 Neuro G4.6 Ophtalmo G5.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G6.6 Urgences
2ème  Période

Du 30/10/2015

Au 23/12/2015

G2 G1 G1.1 Gynéco-Obs1 G4 G4.1 Gastro. G3 G3.1 Endocrino G6 G6.1 Traumato A G5 G5.1 Nephro
G1.2 G4.2 Med Int G3.2 Rhumato G6.2 Traumato B G5.2 Rea 2
G1.3 G4.3 Cardio G3.3 Urologie G6.3 Chir A G5.3 ORL
G1.4 Gynéco-Obs2 G4.4 Pneum G3.4 Ch Vascul G6.4 Rea 1 G5.4 Nchir
G1.5 G4.5 Dermat G3.5 Rea.ME G6.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G5.5 Chir B
G1.6 G4.6 Neuro G3.6 Ophtalmo G6.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G5.6 Urgences
3ème  Période

Du 24/12/2015

Au 17/02/2016

G5 G6 G6.1 Gynéco-Obs1 G1 G1.1 Gastro. G2 G2.1 Endocrino G3 G3.1 Traumato A G4 G4.1 Nephro
G6.2 G1.2 Med Int G2.2 Rhumato G3.2 Traumato B G4.2 Rea 2
G6.3 G1.3 Cardio G2.3 Urologie G3.3 Chir A G4.3 ORL
G6.4 Gynéco-Obs2 G1.4 Pneum G2.4 Ch Vascul G3.4 Rea 1 G4.4 Nchir
G6.5 G1.5 Dermat G2.5 Rea.ME G3.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G4.5 Chir B
G6.6 G1.6 Neuro G2.6 Ophtalmo G3.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G4.6 Urgences
4ème Période

Du 18/02/2016

Au 07/04/2016

G6 G5 G5.1 Gynéco-Obs1 G2 G2.1 Gastro. G1 G1.1 Endocrino G4 G4.1 Traumato A G3 G3.1 Nephro
G5.2 G2.2 Med Int G1.2 Rhumato G4.2 Traumato B G3.2 Rea 2
G5.3 G2.3 Cardio G1.3 Urologie G4.3 Chir A G3.3 ORL
G5.4 Gynéco-Obs2 G2.4 Pneum G1.4 Ch Vascul G4.4 Rea 1 G3.4 Nchir
G5.5 G2.5 Dermat G1.5 Rea.ME G4.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G3.5 Chir B
G5.6 G2.6 Neuro G1.6 Ophtalmo G4.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G3.6 Urgences
5ème Période

Du 08/04/2016

Au 01/06/2016

G3 G4 G4.1 Gynéco-Obs1 G5 G5.1 Gastro. G6 G6.1 Endocrino G1 G1.1 Traumato A G2 G2.1 Nephro
G4.2 G5.2 Med Int G6.2 Rhumato G1.2 Traumato B G2.2 Rea 2
G4.3 G5.3 Cardio G6.3 Urologie G1.3 Chir A G2.3 ORL
G4.4 Gynéco-Obs2 G5.4 Pneum G6.4 Ch Vascul G1.4 Rea 1 G2.4 Nchir
G4.5 G5.5 Dermat G6.5 Rea.ME G1.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G2.5 Chir B
G4.6 G5.6 Neuro G6.6 Ophtalmo G1.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G2.6 Urgences
6ème Période

Du 02/06/2016

Au 31/07/2016

G4 G3 G3.1 Gynéco-Obs1 G6 G6.1 Gastro. G5 G5.1 Endocrino G2 G2.1 Traumato A G1 G1.1 Nephro
G3.2 G6.2 Med Int G5.2 Rhumato G2.2 Traumato B G1.2 Rea 2
G3.3 G6.3 Cardio G5.3 Urologie G2.3 Chir A G1.3 ORL
G3.4 Gynéco-Obs2 G6.4 Pneum G5.4 Ch Vascul G2.4 Rea 1 G1.4 Nchir
G3.5 G6.5 Dermat G5.5 Rea.ME G2.5 CCV/ Chir. Péd. Visc G1.5 Chir B
G3.6 G6.6 Neuro G5.6 Ophtalmo G2.6 Ch Thor/ Chir.Péd.orth G1.6 Urgences

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ
Menu