Répartition des Groupes de Stage par Service

4ème Année de Médecine 2015/2016

G1G2G3G4
4ème Période

 

du 28/03/2016
au 06/05/2016

G1.1Pédiatrie IG2.1NeurochirurgieG3.1PneumologieG4.1Traumato A
G1.2Pédiatrie IIG2.2UrologieG3.2DermatologieG4.2Traumato B
G1.3Chir. Péd. ViscG2.3NéphrologieG3.3NeurologieG4.3.1Réanimation 1
G4.3.2Réanimation 2
G4.3.3Réanimation ME
1ère Période

 

du 04/11/2015
au 15/12/2015

G1.1Traumato AG2.1Pédiatrie IG3.1NeurochirurgieG4.1Pneumologie
G1.2Traumato BG2.2Pédiatrie IIG3.2UrologieG4.2Dermatologie
G1.3.1Réanimation 1G2.3Chir. Péd. ViscG3.3NéphrologieG4.3Neurologie
G1.3.2Réanimation 2
G1.3.3Réanimation ME
2ème Période

 

du 16/12/2015
au 22/01/2016

G1.1PneumologieG2.1Traumato AG3.1Pédiatrie IG4.1Neurochirurgie
G1.2DermatologieG2.2Traumato BG3.2Pédiatrie IIG4.2Urologie
G1.3NeurologieG2.3.1Réanimation 1G3.3Chir. Péd. ViscG4.3Néphrologie
G2.3.2Réanimation 2
G2.3.3Réanimation ME
3ème Période

 

du 15/02/2016
au 25/03/2016

G1.1NeurochirurgieG2.1PneumologieG3.1Traumato AG4.1Pédiatrie I
G1.2UrologieG2.2DermatologieG3.2Traumato BG4.2Pédiatrie II
G1.3NéphrologieG2.3NeurologieG3.3.1Réanimation 1G4.3Chir. Péd. Visc
G3.3.2Réanimation 2
G3.3.3Réanimation ME
5ème Période

 

du 01/07/2016
au 29/07/2016

G1.1UrologieG2.1NéphrologieG3.1DermatologieG4.1.1Réanimation 1
G4.1.2Réanimation 2
G4.1.3Réanimation ME
G1.2NeurochirurgieG2.2NeurologieG3.2Chir. Péd. ViscG4.2Pneumologie
G1.3Traumato AG2.3Traumato BG3.3Pédiatrie IG4.3Pédiatrie II

5ème Année de Médecine 2015/2016

PériodesG1G2G3G4G5
4ème Période

 

du 28/03/2016
au 06/05/2016

G1.1Gynéco-Obst 1G2.1PsychiatrieG3.1Santé PubliqueG4.1O.R.L 1G5.1Ophtalmologie
G1.2G2.2G3.2G4.2G5.2
G1.3G2.3G3.3G4.3O.R.L 2G5.3
G1.4Gynéco-Obst 2G2.4G3.4G4.4G5.4Oncologie
G1.5G2.5G3.5G4.5EndocrinologieG5.5
G1.6G2.6G3.6G4.6G5.6Laboratoire
 

1ère Période

 

du 04/11/2015
au 15/12/2015

G1.1OphtalmologieG2.1Gynéco-Obst 1G3.1PsychiatrieG4.1Santé PubliqueG5.1O.R.L 1
G1.2G2.2G3.2G4.2G5.2
G1.3G2.3G3.3G4.3G5.3O.R.L 2
G1.4OncologieG2.4Gynéco-Obst 2G3.4G4.4G5.4
G1.5G2.5G3.5G4.5G5.5Endocrinologie
G1.6LaboratoireG2.6G3.6G4.6G5.6
2ème Période

 

du 16/12/2015
au 22/01/2016

G1.1O.R.L 1G2.1OphtalmologieG3.1Gynéco-Obst 1G4.1PsychiatrieG5.1Santé Publique
G1.2G2.2G3.2G4.2G5.2
G1.3O.R.L 2G2.3G3.3G4.3G5.3
G1.4G2.4OncologieG3.4Gynéco-Obst 2G4.4G5.4
G1.5EndocrinologieG2.5G3.5G4.5G5.5
G1.6G2.6LaboratoireG3.6G4.6G5.6
3ème Période

 

du 15/02/2016
au 25/03/2016

G1.1Santé PubliqueG2.1O.R.L 1G3.1OphtalmologieG4.1Gynéco-Obst 1G5.1Psychiatrie
G1.2G2.2G3.2G4.2G5.2
G1.3G2.3O.R.L 2G3.3G4.3G5.3
G1.4G2.4G3.4OncologieG4.4Gynéco-Obst 2G5.4
G1.5G2.5EndocrinologieG3.5G4.5G5.5
G1.6G2.6G3.6LaboratoireG4.6G5.6
5ème Période

 

du 01/07/2016
au 29/07/2016

G1.1PsychiatrieG2.1Santé PubliqueG3.1O.R.L 1G4.1OphtalmologieG5.1Gynéco-Obst 1
G1.2G2.2G3.2G4.2G5.2
G1.3G2.3G3.3O.R.L 2G4.3G5.3
G1.4G2.4G3.4G4.4OncologieG5.4Gynéco-Obst 2
G1.5G2.5G3.5EndocrinologieG4.5G5.5
G1.6G2.6G3.6G4.6LaboratoireG5.6

6ème année de Médecine 2015/2016

PériodesPédia-trieGynécologie obstétriqueSpécialité ISpécialité IIChirurgie IIISpécialité IV
1ère Période

Du 03/09/2015

Au 29/10/2015

 

G1G2G2.1Gynéco-Obs1G3G3.1Gastro.G4G4.1EndocrinoG5G5.1Traumato AG6G6.1Nephro
G2.2G3.2Med IntG4.2RhumatoG5.2Traumato BG6.2Rea 2
G2.3G3.3CardioG4.3UrologieG5.3Chir AG6.3ORL
G2.4Gynéco-Obs2G3.4PneumG4.4Ch VasculG5.4Rea 1G6.4Nchir
G2.5G3.5DermatG4.5Rea.MEG5.5CCV/ Chir. Péd. ViscG6.5Chir B
G2.6G3.6NeuroG4.6OphtalmoG5.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG6.6Urgences
2ème  Période

Du 30/10/2015

Au 23/12/2015

G2G1G1.1Gynéco-Obs1G4G4.1Gastro.G3G3.1EndocrinoG6G6.1Traumato AG5G5.1Nephro
G1.2G4.2Med IntG3.2RhumatoG6.2Traumato BG5.2Rea 2
G1.3G4.3CardioG3.3UrologieG6.3Chir AG5.3ORL
G1.4Gynéco-Obs2G4.4PneumG3.4Ch VasculG6.4Rea 1G5.4Nchir
G1.5G4.5DermatG3.5Rea.MEG6.5CCV/ Chir. Péd. ViscG5.5Chir B
G1.6G4.6NeuroG3.6OphtalmoG6.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG5.6Urgences
3ème  Période

Du 24/12/2015

Au 17/02/2016

G5G6G6.1Gynéco-Obs1G1G1.1Gastro.G2G2.1EndocrinoG3G3.1Traumato AG4G4.1Nephro
G6.2G1.2Med IntG2.2RhumatoG3.2Traumato BG4.2Rea 2
G6.3G1.3CardioG2.3UrologieG3.3Chir AG4.3ORL
G6.4Gynéco-Obs2G1.4PneumG2.4Ch VasculG3.4Rea 1G4.4Nchir
G6.5G1.5DermatG2.5Rea.MEG3.5CCV/ Chir. Péd. ViscG4.5Chir B
G6.6G1.6NeuroG2.6OphtalmoG3.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG4.6Urgences
4ème Période

Du 18/02/2016

Au 07/04/2016

G6G5G5.1Gynéco-Obs1G2G2.1Gastro.G1G1.1EndocrinoG4G4.1Traumato AG3G3.1Nephro
G5.2G2.2Med IntG1.2RhumatoG4.2Traumato BG3.2Rea 2
G5.3G2.3CardioG1.3UrologieG4.3Chir AG3.3ORL
G5.4Gynéco-Obs2G2.4PneumG1.4Ch VasculG4.4Rea 1G3.4Nchir
G5.5G2.5DermatG1.5Rea.MEG4.5CCV/ Chir. Péd. ViscG3.5Chir B
G5.6G2.6NeuroG1.6OphtalmoG4.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG3.6Urgences
5ème Période

Du 08/04/2016

Au 01/06/2016

G3G4G4.1Gynéco-Obs1G5G5.1Gastro.G6G6.1EndocrinoG1G1.1Traumato AG2G2.1Nephro
G4.2G5.2Med IntG6.2RhumatoG1.2Traumato BG2.2Rea 2
G4.3G5.3CardioG6.3UrologieG1.3Chir AG2.3ORL
G4.4Gynéco-Obs2G5.4PneumG6.4Ch VasculG1.4Rea 1G2.4Nchir
G4.5G5.5DermatG6.5Rea.MEG1.5CCV/ Chir. Péd. ViscG2.5Chir B
G4.6G5.6NeuroG6.6OphtalmoG1.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG2.6Urgences
6ème Période

Du 02/06/2016

Au 31/07/2016

G4G3G3.1Gynéco-Obs1G6G6.1Gastro.G5G5.1EndocrinoG2G2.1Traumato AG1G1.1Nephro
G3.2G6.2Med IntG5.2RhumatoG2.2Traumato BG1.2Rea 2
G3.3G6.3CardioG5.3UrologieG2.3Chir AG1.3ORL
G3.4Gynéco-Obs2G6.4PneumG5.4Ch VasculG2.4Rea 1G1.4Nchir
G3.5G6.5DermatG5.5Rea.MEG2.5CCV/ Chir. Péd. ViscG1.5Chir B
G3.6G6.6NeuroG5.6OphtalmoG2.6Ch Thor/ Chir.Péd.orthG1.6Urgences

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ
Menu